Φιλοξενία Ιστοτόπων

Ιστοσελίδες Μονάδων και Δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Το UPnet δίνει την δυνατότητα στις οργανικές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών να φιλοξενούν τους Ιστοτόπους τους μέσω της υπηρεσίας WordPress Multisite Hosting.

Η φιλοξενία ιστότοπου (WordPress Multisite Hosting) παρέχεται από το UPnet σε οργανικές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών, στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες Τμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Ακαδημαϊκές ή ερευνητικές μονάδες, στις οποίες συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Ακαδημαϊκά συνέδρια που οργανώνονται με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Σύλλογοι εργαζομένων ή φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η διαδικασία αίτησης είναι η εξής:

  • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συμπληρώνει και υπογράφει την “Αίτηση φιλοξενίας ιστότοπου από το UPnet” (αρχείο σε φόρμα Adobe Acrobat PDF).
  • Η αίτηση αποστέλλεται στο UPnet ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες.
  • Μετά την έγκριση αποστέλλονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία του ιστότοπου.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) ενός φιλοξενούμενου ιστότοπου πρέπει να έχει συγκεκριμένη μορφή αναλόγως τη δραστηριότητα της οργανικής μονάδας:

Για Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου: abc.upatras.gr όπου abc το όνομα του Τμήματος σύμφωνα με το σύστημα DNS του Πανεπιστημίου.

Για Εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες συγκεκριμένου Τμήματος: aaa.bbb.upatras.gr όπου aaa το όνομα του Εργαστηρίου ή της ομάδας και bbb το όνομα του Τμήματος σύμφωνα με το σύστημα DNS του Πανεπιστημίου.

Για Ακαδημαϊκές και Ερευνητικές μονάδες του Πανεπιστημίου: abc.upatras.gr όπου abc το όνομα της μονάδας σύμφωνα με το σύστημα DNS του Πανεπιστημίου.

Για τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Πανεπιστημίου: www.upatras.gr/abc όπου abc το όνομα της μονάδας.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει δοθεί στο παρελθόν όνομα για τη συγκεκριμένη μονάδα στο σύστημα DNS του Πανεπιστημίου, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί να προτείνει συγκεκριμένο όνομα.

Tο UPnet διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τελικού ονόματος.

Κάθε νέος Ιστότοπος που δημιουργείται στην υπηρεσία έχει αυτόματα και εγκατεστημένο Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Αυτό εξασφαλίζει κρυπτογραφημένη επικοινωνία και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων.

πώς λειτουργεί ένα SSL πιστοποιητικό:

α) Ο client αποστέλλει στον web server την έκδοση του SSL που χρησιμοποιεί, τον επιθυμητό αλγόριθμο κρυπτογράφησης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεται ο web server για να ξεκινήσει μία ασφαλή σύνδεση.

β) Ο web server απαντά στον client, στέλνοντας παρόμοιες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου όμως και του ψηφιακού πιστοποιητικού του, το οποίο τον πιστοποιεί στον client.

γ) Client και web server συνεργάζονται και αποφασίζουν τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή σύνδεση SSL. Στη συνέχεια ο client και ο web server ενημερώνουν ο ένας τον άλλον ότι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την κρυπτογραφημένη σύνδεση.

δ) Ο client και ο web server, επικοινωνούν πλέον μέσω κρυπτογράφησης, διασφαλίζοντας την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές!

Η συλλογή και η απεικόνιση στατιστικών στοιχείων χρήσης ιστότοπων βοηθάει στην εν γένει λειτουργία του ιστότοπου και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Upnet συντηρεί την υπηρεσία analytics.upnet.gr για να παρέχει τέτοιου ίδους υπηρεσίες και αποθαρρύνει τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών από τρίτους, λόγω σοβαρών ζητημάτων σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν.

Η επίτρεψη της πρόσβασης ενός ιστότοπου που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών προϋποθέτει και απαιτεί την τήρηση των παρακάτω κανόνων και όρων χρήσης. Όλες οι οργανικές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν το δικαίωμα λειτουργίας ιστότοπων που παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους στο Διαδίκτυο μέσω της σύνδεσής με το Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου.
Η λειτουργία του ιστότοπου μιας οργανικής μονάδας του Πανεπιστημίου οφείλει να αποσκοπεί στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, στην προβολή των ερευνητικών ενδιαφερόντων της οργανικής μονάδας και γενικότερα στην προαγωγή των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος.

Για κάθε ιστότοπο ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος και Τεχνικός Υπεύθυνος. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ ή υπεύθυνος οργανικής μονάδας του Πανεπιστημίου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Επιστημονικού Υπεύθυνου και Τεχνικού Υπεύθυνου πρέπει να γίνονται γνωστά στο UPnet με τη σχετική αίτηση. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο του ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι τα περιεχόμενα ενός ιστότοπου εκφράζουν επίσημες απόψεις του UPnet του Πανεπιστημίου Πατρών και των Πανεπιστημιακών του Οργάνων. Επίσης, τα περιεχόμενα αυτά δε δεσμεύουν με οποιοδήποτε τρόπο το UPnet ή το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος οφείλει να ενημερώνει το UPnet για οποιαδήποτε αλλαγή στην τεχνική διαμόρφωση του συστήματος, το οποίο φιλοξενεί τον ιστότοπο. Η τεχνική διαμόρφωση αφορά το όνομα περιοχής, τη διεύθυνση IP, τη δικτυακή πόρτα, το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό του εξυπηρετητή. Η λειτουργία του δικτυακού τόπου γίνεται με βάση την υφιστάμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα με βάση τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τους σχετικούς νόμους. Σε καμία περίπτωση οι σχετικές ευθύνες δε βαρύνουν το UPnet ή το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η λειτουργία των ιστότοπων γίνεται με βάση την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται δραστηριότητες όπως: Χρήση του ιστότοπου για εμπορικές δραστηριότητες, προβολή εμπορικών προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών. Προβολή και μεταβίβαση πορνογραφικού περιεχομένου Δημοσίευση υλικού υβριστικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω κανόνων λειτουργίας, το UPnet διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύνδεσης του συγκεκριμένου ιστότοπου με το Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου. Η αίτηση για λειτουργία ενός ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω κανόνων και όρων λειτουργίας. Αν υπάρχει αμφιβολία για την αποδεκτή χρήση της υπηρεσίας, πριν τη δημοσίευση συγκεκριμένου υλικού, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος πρέπει να ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το UPnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@upnet.gr, το οποίο θα δίνει τη σχετική έγκριση.

Η φιλοξενία ενός ιστότοπου από το UPnet προϋποθέτει την τήρηση των παρακάτω κανόνων και όρων χρήσης.
Η λειτουργία του ιστότοπου γίνεται με βάση τους “Κανόνες και όρους λειτουργίας ιστότοπων” στο Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστήμιου Πατρών. Η οργανική μονάδα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία, συντήρηση και μεταφορά του περιεχομένου του ιστότοπου στο δικτυακό εξυπηρετητή που υποστηρίζει την υπηρεσία μετά την παραλαβή σχετικού διαχειριστικού λογαριασμού από το UPnet. Ο Επιστημονικός και ο Τεχνικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνοι: για την αποκλειστική προσωπική χρήση των διαχειριστικών εργαλείων που τους παραχωρούνται μέσω του διαχειριστικού λογαριασμού και μόνο για την υποστήριξη της λειτουργίας του ιστοτόπου τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παραχωρήσουν στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού τους σε άλλους, είτε συνειδητά είτε λόγω αμέλειας. Σε περιπτώσεις που αυτό διαπιστωθεί, το UPnet διατηρεί το δικαίωμα διακοπής παροχής της υπηρεσίας φιλοξενίας του ιστότοπου. Σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας του UPnet στα περιεχόμενα των φιλοξενούμενων ιστότοπων δεν επιτρέπεται η χρήση ειδικών προγραμμάτων παραγωγής και διαχείρισης δυναμικού περιεχομένου που εκτελούνται στο εξυπηρετητή Παγκόσμιου Ιστού (CGI script, ASP, PHP,Java servlet, …), εκτός των περιπτώσεων που στη σχετική αίτηση έχει ζητηθεί η “φιλοξενία ιστοτόπου με δυναμικό περεχόμενο.” Το UPnet έχει την υποχρέωση τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) του περιεχομένου του φιλοξενούμενου ιστότοπου. Η αίτηση για φιλοξενία του ιστότοπου συνεπάγεται αποδοχή των σχετικών “Κανόνων και όρων λειτουργίας ιστότοπου” στο Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και των παραπάνω κανόνων και όρων χρήσης.